1988-1991 Honda Civic & Honda CR-X

Fuse Box Layout Honda Civic, Civic Wagon and Honda CRX (1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

...
1984-1987 Honda Civic & Honda CR-X

Fuse Panel Diagram Honda CRX and Honda Civic, Civic Wagon (1983, 1984, 1985, 1986, 1987)

...